ISO 9001 w systemie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Posted on 10/07/2018 4:13pm

ISO 9001 jest to globalna norma formułująca wymagania, jakie ma spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Normę ISO 9001 mogą stosować rozmaite przedsiębiorstwa, niezależnie od ich rozmiaru i typu. Skierowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a zatem określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, antycypacja podejścia procesowego, przekazanie danych z skuteczności procesów oraz ich nieustanne poprawianie, w oparciu o obiektywne testy.

ISO
Author: Ken Teegardin
Source: http://www.flickr.com
Do kluczowych kryteriów normy ISO (masz więcej pytań?) 9001 należą między innymi: wprowadzenie nadzoru nad dokumentami i zapisami,zaangażowanie kierownictwa w tworzenie systemu zarządzania jakością,usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (satysfakcja klienta, wyrobów, procesów).Wszystkie te wymagania są dokładnie zawarte w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:zorientowanie na klienta - pozycja przedsiębiorstwa na rynku jest zależna od jej klientów;przywództwo - władza przedsiębiorstwa obiera kierunki jego rozwoju; zaangażowanie ludzi - najcenniejszym dobrem przedsiębiorstwa są jego pracownicy; podejście procesowe - skuteczność organizacji zależy w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów;systemowe podejście do zarządzania - dowodzenie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami;nieustanne doskonalenie - celem organizacji jest ciągłe udoskonalanie realizowanych w niej procesów;sensowne podejście do podejmowania decyzji - opiera się ono na logicznej tudzież intuicyjnej eksploracji wszystkich dostępnych informacji;obopólne profity w relacjach z dostawcami - tworzenie wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami towarów i usług stanowi dla organizacji gwarant wysokiej jakości.
Norma ISO (odwiedź ten link) 9001 z 2008 roku ma 9 rozdziałów, w tym - prolog. Rozdziały 4-8 zawierają wymagania. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania tej normy, może ubiegać się o wydanie stosownego zaświadczenia. Certyfikat zgodności z normą 9001:2009 poświadcza niezależna jednostka certyfikująca. ISO 9001 to standard akceptowany i znany na całym świecie.Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych certyfikatów potwierdzających zgodność systemów zarządzania jakością z ww. normą tylko w 2002 roku wyznaczała na ponad 0,5 miliona.

Tags: klient, Dostawca, kontroli, globie